Aansprakelijkheid VvE bij werken op hoogte

Aansprakelijkheid VvE bij werken op hoogte

Bij het uitvoeren van onderhoud op of aan een gebouw is een veilige werkomgeving van cruciaal belang. Die veilige werkomgeving is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het gebouw en heeft vooral betrekking op de staat van het gebouw en de veiligheid van de werkomgeving. Of er sprake is van aansprakelijkheid voor de Vereniging van Eigenaren (VvE), hangt vooral af van wie de werkzaamheden uitvoert.

Uitbesteding werkzaamheden op hoogte aan derden

Als VvE geeft u vaak opdracht aan derden voor onderhoud aan het gebouw. U bent daarom medeverantwoordelijk voor het veilig laten werken van de onderhoudsmedewerkers die u hiervoor aanneemt.

Het is wettelijk verplicht dat bij werkzaamheden vanaf 2,5 meter hoogte en bij werkzaamheden in de onveilige zone (0 tot 4 meter vanaf de dakrand) met valbeveiliging gewerkt wordt.

Besteedt u het werk uit aan derden, dan ligt deze verantwoordelijkheid bij de aannemende partij. Toch dient u er, volgens de algemene zorgplicht, in beide gevallen op toe te zien dat tijdens de uitvoering van het onderhoud veilig gewerkt wordt.

Met andere woorden: als een VvE de opdrachtgever is voor werkzaamheden die plaatsvinden op hoogte, dan is zij dus mede aansprakelijk voor de schade door valongelukken. Dit geldt ook als er ongelukken gebeuren door onjuist gebruik van valbeveiliging.

Hekwerken-collectieve valbeveiliging-AllRisk

Een VvE dient dus te zorgen dat de partijen die zij inhuren voor werk op hoogte, gebruik maken van adequate tijdelijke valbeveiliging (steigers, hoogwerkers, tijdelijke hekwerken etc.), óf op de juiste manier gebruik maken van de aanwezige permanente valbeveiliging.

De keuze voor een VvE tussen deze twee opties hangt vaak vooral af van het kostenplaatje. Lees hier meer over op ‘werken op hoogte vve’ of download de leaflet waarmee u uit kunt rekenen wat de kosten zijn van permanente versus tijdelijke valbeveiliging.

RI&E voor VvE’s

Om veilig op daken of aan gebouwen te kunnen werken is het wettelijk verplicht om vóóraf een RI&E te laten uitvoeren.

In een RI&E staat onder andere:

  • De evaluatie van de risico’s per dakvlak of gebouw/bouwplaats.
  • Een aanbeveling voor de aan te brengen veiligheidsvoorzieningen.
  • Een beperkte fotoreportage en dak- en/of gebouwplattegrond.

Het RI&E laat een uitgebreid beeld zien van waar de veiligheidsrisico’s van een bepaald gebouw zich bevinden. Daarnaast beschrijft het ook welke voorzieningen en maatregelen getroffen kunnen worden om deze weg te halen of te minimaliseren. Bovendien worden ook alle geadviseerde valbeveiligingssystemen, -middelen en maatregelen in het rapport vermeld.

Download de whitepaper ‘veilig werken op een plat dak’:

Een must-read voor iedereen die op hoogte werkt of anderen opdracht geeft op hoogte te werken.

Klik hier AllRisk valbeveiliging

Wetgeving die belangrijk is bij aansprakelijkheid werken op hoogte

Bij het onderhoud van een pand zijn diverse partijen betrokken: de pandeigenaar, de gebruikers, de werkgever en de werknemer(s). Veilig werken tijdens onderhoud op of aan een gebouw is de (mede)verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen. Er zijn diverse valbeveiligingsoplossingen beschikbaar voor verschillende situaties.

Wetterlijk Kader

Wet- en regelgeving

*ARBO-WET EN REGELGEVING- ISZW: (arbo-dienst) kan boetes opleggen bij het niet juist opvolgen van deze wetgeving bij werkzaamheden of na een ongeval. De arbo wetgeving is opgebouwd uit: de ARBO-wet, Arbobesluit, Arbo-catalogus met branche afspraken. Voor werkzaamheden op het platte dak (dakdekkers) wordt de Arbo-catalogus platte daken gehanteerd.

*BOUWBESLUIT: Veilig onderhoud van een pand moet een onderdeel zijn van het ontwerp en dus van de bouwvergunning.

*WONINGWET: De eigenaar van een gebouw heeft een wettelijke zorgplicht. Dit betekent dat hij moet zorgen voor de veiligheid van de gebruikers en moet dit als zodanig kunnen aantonen (woningwet artikel 1a, lid1).

*BURGERLIJK WETBOEK: De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is wanneer dit gevaar verwezenlijkt, aansprakelijk (Artikel 6.174 BW). Na een ongeval zal er op basis van bovengenoemd wettelijk kader juridisch bepaald worden wie er in bepaalde mate verantwoordelijk wordt gehouden.

Ontdek hoeveel uw VvE kan besparen door het investeren in een permanent systeem:

Klik hier AllRisk valbeveiliging